RADEK BASZUK

TAK TO WIDZĘ...

12 maja 2024
PRZESTĘPCZA NIEGODZIWOŚĆ UDZIELENIA SCHRONIENIA

"Kiedy przywódcy dają negatywny przykład, profesjonaliści tym bardziej muszą być sprawiedliwi. Trudno złamać państwo prawa bez wysługiwania się prawnikami; trudno doprowadzać do pokazowych procesów bez wysługiwania się sędziami" (Timothy David Snyder, Dwadzieścia przykazań wolnych ludzi).

Ta historia ma swój początek w marcu 2022r. Zatrzymanie. Zarzuty „zorganizowania innym osobom przekroczenia wbrew przepisom ustawy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Republiki Białoruskiej” (art. 264 §3 kodeksu karnego, przewidujący karę pozbawienia wolności do ośmiu lat). Wnioski Prokuratury o trzymiesięczne areszty dla zatrzymanych. Sądy obu instancji nie znalazły w materiale przedstawionym przez Prokuraturę żadnych dowodów na popełnienie zarzuconych przestępstw. Wnioski nie zostały uwzględnione.

 

Kwiecień 2024r. Po dwóch latach śledztwa Prokuratura Rejonowa w Hajnówce* składa do Sądu Rejonowego** akt oskarżenia. Zarzuty zmieniono. Teraz sprowadzają się do tego, że jedna z oskarżonych od 20 do 22 marca 2022r. dziesięciu ludziom „dostarczała pożywienie oraz ubrania podczas ich pobytu w lesie, instruowała na okoliczność zatrzymania przez polskie organy ścigania, a nadto udzieliła schronienia i odpoczynku”, zaś pozostałe cztery oskarżone osoby dwoma samochodami 22 marca 2022r. sześciu z tych ludzi „przewoziły w głąb kraju”. Prokuratura uważa, że to przestępstwo z art. 264a §1 kodeksu karnego („kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu”).

 

O czym nie dowiemy się z lektury aktu oskarżenia? Ludzie, o których mowa w zarzutach to iracka rodzina - rodzice z siedmiorgiem dzieci i dwudziestopięcioletni Egipcjanin. Przewożenie w głąb kraju” to przejechanie około trzynastu kilometrów z miejscowości X do miejscowości Y. Istotnie, z położonego nad samą granicą X jechać można już tylko „w głąb kraju”. Innej drogi nie ma.

 

Art. 264a §1 kodeksu karnego w polskim porządku prawnym obowiązuje od maja 2004r. Jego wprowadzenie było skutkiem realizacji decyzji ramowej 2002/946/WSiSW Rady Unii Europejskiej dnia 28 listopada 2002r.*** oraz dyrektywy Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002r.****

Decyzja ramowa z 28 listopada 2002r. stwierdza jednak, że stosuje się ją „bez uszczerbku dla ochrony zapewnianej uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym uchodźców lub innymi międzynarodowymi instrumentami związanymi z prawami człowieka”. Dyrektywa z 28 listopada 2002r. przewiduje natomiast, że państwo członkowskie może zdecydować o nienakładaniu sankcji „gdy celem zachowania jest zapewnienie pomocy humanitarnej wobec osoby, której to dotyczy”.

 

W art. 264a §1 kodeksu karnego przewidziano wymóg działania sprawcy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Generalizując, korzyść taka w rozumieniu kodeksu karnego to korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogoś innego. Zdaniem Prokuratury, osoby oskarżone w tej sprawie działały w celu osiągnięcia korzyści osobistej nie dla siebie, ale dla ludzi, którym udzieliły pomocy. Najprawdopodobniej - lektura aktu oskarżenia nie podpowiada jakiegokolwiek innego rozwiązania - korzyścią tą było właśnie ułatwienie pobytu na terytorium Polski.

Wykładnia normy zawartej w art. 264a §1 prowadzi jednak do wniosku, że zakresem penalizacji nie jest objęte działanie sprawcy w celu osiągnięcia korzyści osobistej (lub majątkowej) przez osobę, która jednocześnie jest „beneficjentem” umożliwienia lub ułatwienia jej pobytu. Już samo umożliwienie lub ułatwienie pobytu zawsze, samo w sobie, będzie korzyścią dla tej osoby. Twierdzenie, jakoby pomaganie w pobycie cudzoziemcowi nosiło cechy kierowania się przez sprawcę chęcią uzyskania korzyści osobistej dla kogo innego, jeśli tym kimś innym byłby sam cudzoziemiec – jest logicznie wadliwe. Nie można wskazać wówczas stanów faktycznych, w których umożliwianie lub ułatwienie pobytu byłoby bezkarne. Ograniczenie strony podmiotowej przestępstwa do zamiaru bezpośredniego zabarwionego celem działania świadczy o tym, że nie taka była intencja prawodawcy.*****

 

Wreszcie, trzeba pamiętać, że zakres korzyści majątkowej lub osobistej jako pojęcia kodeksowego jest ograniczony do korzyści niegodziwych. Zarówno nauka prawa karnego, jak i judykatura są w zasadzie zgodne, że używany w ustawie karnej zwrot "korzyść" należy rozumieć węziej, aniżeli by to wynikało z reguł znaczeniowych języka polskiego. Ta różnica zakresowa jest przedstawiana za pomocą różnych określeń. Najpełniej różnicę tą wyrażają określenia "niegodziwa", "nienależna", a także "bezprawna".******

 

Maj 2024r. Sąd Rejonowy w Hajnówce będzie musiał rozstrzygnąć, czy dostarczenie pożywienia oraz ubrania podczas pobytu w lesie, instruowanie na okoliczność zatrzymania przez polskie organy ścigania, udzielenie schronienia i odpoczynku oraz przewożenie rodziców z siedmiorgiem dzieci zagrożonych głodem, zimnem i wypchnięciem za graniczny mur - godzi przestępczo w porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Będzie musiał, bo taką ma pracę. Będzie musiał także dlatego, że to pytanie ważne i niestety wciąż aktualne. Nie da się „humanitarnie", jak mówi obecna władza, wypchnąć ludzi na Białoruś, bo są tam torturowani. I nie da się też „humanitarnie" zmusić ludzi, żeby zechcieli się przepchnąć przez druty(...) wyrzekamy się wartości, takich jak prawa człowieka, w imię zachowania naszego komfortu, ale grozi nam, że na koniec nie będziemy mieć ani tych wartości, ani komfortu”.*******

 

Marzec 2022 - maj 2024. Wiele w tym czasie się zmieniło. Nie wszystko.

 

 

 

 

* Prokuratura Rejonowa w Hajnówce, sygn. akt 4005-0.Ds.256.2022.

** Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce, sygn. akt VII K 120/24.

*** Decyzja ramowa 2002/946/WSiSW Rady Unii Europejskiej dnia 28 listopada 2002r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Dz. Urz. UE L 328 z 05.12.2002, s. 1).

**** Dyrektywa Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002r. definiującej ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Dz. Urz. UE L 328 z 05.12.2002, s. 17).

***** Aneta Michalska–Warias, Przestępstwo ułatwiania nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 264a K.K.) – wybrane problemy wykładni [w:] Teka Kom. Praw. – OL PAN, t. XI, 2018, nr 1, 237–249, str. 245; Radosław Krajewski, Przestępstwo umożliwienia lub ułatwienia nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW, t. 2, 2012, s. 50; Andrzej Marek [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2010, art. 264(a).

****** Jarosław Majewski [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53-116, wyd. V, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016, art. 115 i przywołane tam orzecznictwo).

******* Agnieszka Holland: Jesteśmy świadkami zalegalizowania okrutnego burdelu. I stoi za tym nowa władza, 10 maja 2024r.,

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,30939133,holland-jestem-egzystencjalna-pesymistka-uwazam-ze-ludzkosc.html#S.MT-K.C-B.2-L.1.maly

Bartosz Maciejewski Photography

O AUTORZE

Radosław Baszuk. Adwokat, obrońca w procesach karnych.

ZALOGUJ ADMIN |© RADEK BASZUK 2020