RADEK BASZUK

TAK TO WIDZĘ...

20 stycznia 2017
TWÓRCZA INTERPRETACJA ZASADY POMOCNICZOŚCI

"Kiedy przywódcy dają negatywny przykład, profesjonaliści tym bardziej muszą być sprawiedliwi. Trudno złamać państwo prawa bez wysługiwania się prawnikami; trudno doprowadzać do pokazowych procesów bez wysługiwania się sędziami" (Timothy David Snyder, Dwadzieścia przykazań wolnych ludzi).

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury adwokat Ewa Krasowska domaga się wprowadzenia zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Skierowany do Naczelnej Rady Adwokackiej projekt zakłada zapis o treści: „Adwokat, któremu w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym przedstawiono zarzut, ma obowiązek niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dziekana ORA właściwego dla siedziby zawodowej adwokata”.

 

„Szybka reakcja, która pozwoli wyprzedzić doniesienia medialne i wskazać na sprawność adwokatury, w tym postępowania dyscyplinarnego, powinna stanowić zasadę naszego działania. Każdy adwokat jest obowiązany współdziałać dla dobra adwokatury, adwokat zaś to zawód zaufania publicznego” –  pisze Rzecznik w piśmie do NRA.

 

Idea funkcjonowania każdego samorządu, w tym także samorządu zawodowego - adwokackiego, oparta jest o zasadę pomocniczości. Nie jestem przekonany, czy w tym wypadku została ona dobrze zrozumiana. Proponowane rozwiązanie narusza fundamentalną dla stosowanej w postępowaniu dyscyplinarnym procedury karnej zasadę nemo se ipsum accusare tenetur. Ta niewątpliwa perła kultury prawniczej znajduje odbicie w Kodeksie postępowania karnego w postaci zapisu o braku obowiązku dowodzenia niewinności oraz dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Jest także jednym z fundamentów konstytucyjnego prawa do obrony. Fakt prowadzenia przeciwko adwokatowi postępowania karnego stanowi przesłankę fakultatywnego tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych, bez konieczności dowodzenia na tym etapie postępowania sprawstwa i winy. Trudno chyba o bardziej wyrazisty przykład możliwego związku pomiędzy obowiązkiem autodenuncjacji a potencjalnymi skrajnie niekorzystnymi konsekwencjami procesowymi.

 

By być dobrze zrozumiałym, uważam, że obowiązkiem organów adwokatury jest baczne przyglądanie się sytuacjom, w których adwokatom przedstawiane są zarzuty karne. Także po to, by w wymagających tego wypadkach niezwłocznie wdrażać instrumenty dyscyplinarne. Nie oznacza to jednak przyzwolenia na rozwiązania absurdalne i naruszające kanony cywilizacyjne. Zwłaszcza w adwokaturze. Zapis ustawy, iż adwokatura powołana jest do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, wydaje się dotyczyć praw wszystkich obywateli. Nawet adwokatów.

 

Źródło informacji: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1011853,adwokat-powiadomi-dziekana-postepowanie-karne.html

 

Bartosz Maciejewski Photography

O AUTORZE

Radosław Baszuk. Adwokat, obrońca w procesach karnych.

ZALOGUJ ADMIN |© RADEK BASZUK 2020