ZALOGUJ ADMIN |© RADEK BASZUK 2020

O AUTORZE

Radosław Baszuk. Adwokat, obrońca w procesach karnych.

Bartosz Maciejewski Photography

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury adwokat Ewa Krasowska domaga się wprowadzenia zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Skierowany do Naczelnej Rady Adwokackiej projekt zakłada zapis o treści: „Adwokat, któremu w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym przedstawiono zarzut, ma obowiązek niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dziekana ORA właściwego dla siedziby zawodowej adwokata”.

 

„Szybka reakcja, która pozwoli wyprzedzić doniesienia medialne i wskazać na sprawność adwokatury, w tym postępowania dyscyplinarnego, powinna stanowić zasadę naszego działania. Każdy adwokat jest obowiązany współdziałać dla dobra adwokatury, adwokat zaś to zawód zaufania publicznego” –  pisze Rzecznik w piśmie do NRA.

 

Idea funkcjonowania każdego samorządu, w tym także samorządu zawodowego - adwokackiego, oparta jest o zasadę pomocniczości. Nie jestem przekonany, czy w tym wypadku została ona dobrze zrozumiana. Proponowane rozwiązanie narusza fundamentalną dla stosowanej w postępowaniu dyscyplinarnym procedury karnej zasadę nemo se ipsum accusare tenetur. Ta niewątpliwa perła kultury prawniczej znajduje odbicie w Kodeksie postępowania karnego w postaci zapisu o braku obowiązku dowodzenia niewinności oraz dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Jest także jednym z fundamentów konstytucyjnego prawa do obrony. Fakt prowadzenia przeciwko adwokatowi postępowania karnego stanowi przesłankę fakultatywnego tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych, bez konieczności dowodzenia na tym etapie postępowania sprawstwa i winy. Trudno chyba o bardziej wyrazisty przykład możliwego związku pomiędzy obowiązkiem autodenuncjacji a potencjalnymi skrajnie niekorzystnymi konsekwencjami procesowymi.

 

By być dobrze zrozumiałym, uważam, że obowiązkiem organów adwokatury jest baczne przyglądanie się sytuacjom, w których adwokatom przedstawiane są zarzuty karne. Także po to, by w wymagających tego wypadkach niezwłocznie wdrażać instrumenty dyscyplinarne. Nie oznacza to jednak przyzwolenia na rozwiązania absurdalne i naruszające kanony cywilizacyjne. Zwłaszcza w adwokaturze. Zapis ustawy, iż adwokatura powołana jest do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, wydaje się dotyczyć praw wszystkich obywateli. Nawet adwokatów.

 

Źródło informacji: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1011853,adwokat-powiadomi-dziekana-postepowanie-karne.html

 

"Kiedy przywódcy dają negatywny przykład, profesjonaliści tym bardziej muszą być sprawiedliwi. Trudno złamać państwo prawa bez wysługiwania się prawnikami; trudno doprowadzać do pokazowych procesów bez wysługiwania się sędziami" (Timothy David Snyder, Dwadzieścia przykazań wolnych ludzi).

TWÓRCZA INTERPRETACJA ZASADY POMOCNICZOŚCI
20 stycznia 2017

RADEK BASZUK

TAK TO WIDZĘ...